scroll down for English

Venus in t-shirt

Dit is de tweede van drie series over Aphrodite die vijftig geworden is. In mijn hoofd zat een hele serie t-shirts, kledingstukken, met allemaal teksten die Aphrodite, als ze nu leefde (als ze dus echt zou bestaan) op haar t-shirt zou willen. En misschien ga ik nog wel meer maken maar nu even niet. Toch vind ik het belangrijk deze verbeelding (alvast) te delen.

Het is gewoon een feit dat ze als ouwe slettebak bestempeld zou worden. Als je zo oud bent hoor je niet meer zo te flirten en te seksen en zo aanwezig te zijn. Alle artikelen die ik nu zie over de ouder wordende vrouw gaan over gracefully ageing. Gracieus ouder worden. Wat is dat in Godins naam? In elk geval niet zoals ik, begrijp ik. Je scheert niet je hoofd kaal maar laat het grijs langzaam uitgroeien zodat je mooi lang grijs haar hebt wat je in mooie slag kunt föhnen of kunt opsteken. Je maakt niet je ogen op in alle kleuren van de regenboog. Dat is iets voor tieners, modellen en als je beroemd bent. Als je niet beroemd bent en vijftig+ dan kleed je je bescheiden, vrouwelijk en zorg je ervoor dat je niet zo aanwezig bent.
Ik ben geboren in 1968, was tiener in de jaren '80 en de make-up van Boy George en Madonna zijn nooit helemaal verdwenen uit mijn routine. :-) Ik weiger me anders te gedragen omdat ik nu eenmaal 50 ben. Ik ben wie ik ben en als er al iets veranderd is in mij is dat ik me vrijer voel om mezelf tot expressie te brengen. In mijn werk en leven maar zeker ook in mijn kleding en make-up.

Ik vier het leven van dit vijftig jaar oud meisje met deze verbeelding. Ik eis mijn plaats op. Want menopause is the new black!

 

the making of

 

 Venus in t-shirt

This is the second of three series about Aphrodite who has turned fifty. In my head there was a whole series of t-shirts, garments, with all the texts that Aphrodite, if she lived now (if she really existed) would want on her t-shirt. And maybe I'll make more but not now. Still I think it's important to share this imagination/visualisation.

It's simply a fact that she would be labeled as an old slut if she would be here now in her fifties. When you are that old you no longer should be flirting and have sex and be that present. All the articles that I now see about the aging woman are about gracefully ageing. Ageing gracefully. What in Goddess's name is that? At least not like I do, I understand. You do not shave your head bald but let the gray grow out slowly so that you have nice long gray hair that you can blow-dry or pin up. You don't make up your eyes in all the colors of the rainbow. That's something for teenagers, models and maybe if you're famous. If you're not famous and you're fifty+, then you dress modestly, feminine and make sure you are not as present.
I was born in 1968, was a teenager in the 80’s and the makeup of Boy George and Madonna never completely disappeared from my routine. :-) I refuse to behave differently because I’m 50 years old. I am who I am and if anything has changed in me it is that I feel freer to express myself. In my work and life but also in my clothing and makeup.

I celebrate the life of this fifty year old girl with this visualisation. I claim my place. Because menopause is the new black!

©2019 marielle kleynjan